Национални състезания организирани от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов

Изх. № РУО1-5773/31.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,  вх. № РУО1-5170/26.01.2022 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на следните събития:

  1. Национално ученическо състезание по статистика „България в Европейския съюз“ под формата на online конкурс за ученическо есе на тема „15 години България в Европейския съюз — статистически измерения на промените”

Подробна информация в линка: https://www.uni-svishlov.b/bg/events/natsionalno-uchenichesko-sastezanie-po-statlstika-bulgaria-v-evropeyskia-sayuz

  1. Национално състезание за зрелостници „Банкиране 2022”. Краен срок за участие 31.01.2022 г.

Подробна информация в линка: https://www.uni-svishtov.bg/bg/events/natsionalno-sastezame-za-zrelostnitsi-bankirane-2022-11509

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД