Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-4667/24.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед № РД 09-2643/30.09.2021 г., изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, и заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и  науката, Ви уведомявам, че на 29.01.2022 г. от 09:00 часа ще се проведе Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас. Със заповед на началника на РУО – София-град за училище-домакин на състезанието е определена СМГ „Паисий Хилендарски“.

В срок до 26.01.2022 г. учениците или родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).

В срок до 14.00 ч. на 26.01.2022 г. следва да изпратите списък с учениците, за които има подадено заявление за участие в състезанието на email: [email protected] (Приложение 1).

 

Приложения: 1. Формуляр за участие.

  1. Регламент на състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД