Националното зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-30/03.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 2/, изменена със заповед №РД 09-5451/26.10.2022 г., заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-5306/19.10.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас, Ви уведомявам, че Националното зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 28.01.2023 г.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и РУО – София-град.

Домакини на Националното зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас са РУО – София-град и Националната природо-матемaтическа гимназия /НПМГ/, гр. София.

Състезанието ще се проведе в НПМГ – гр. София, ул. “Бигла” № 52.

В срок до 13.01.2023 г. директорите на училищата, от което има желаещи за участие ученици, изпращат на e-mail: [email protected] електронната таблица от Приложение 1, която съдържа списък с имената на желаещите да вземат участие в състезанието. В срок до 13.01.2022 г. директорите на училищата, от което има желаещи за участие ученици в състезанието, изпращат списък с имената и предмет, по който преподават определените от тях квестори на имейл: [email protected] . (Приложение 2)

За участието си в Националното зимно математическо състезание всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Сканираните декларации на учениците се изпращат до 17.01.2023 г. на e-mail: [email protected].

Учениците, които желаят да вземат участие в състезанието следва да се явят на 28.01.2023 г., не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

За допълнителна информация: e-mail: [email protected].

 

Приложения:

  1. Списък с имената на желаещите да вземат участие в състезанието.
  2. Списък с имената на квестори.
  3. Регламент на състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД