Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас

Изх. № РУО1- 35077/18.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД-09-2784/29.10.2019 г. и Заповед № РД-09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаващи правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и графиците за провеждането им през учебната 2019/2020 година, в периода от 17.01.2020 г. до 19.01.2020 г. в град Ямбол ще се проведе Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Ямбол.

Училище домакин на Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас е ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

За участие в Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас е необходимо в срок до 10.01.2020 г. на e-mail: [email protected] да се изпратят:

  1. Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

  1. Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, спонсори и др.).

Моля, да предоставите настоящата информация на учителите по математика в повереното Ви училище, като обърнете внимание, че след 10.01.2020  г. заявки няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол – http://www.mgyambol.com

За допълнителна информация:

Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО – Ямбол, телефон: 0894/443709;

Евгений Иванов – директор на ПМГ „Атанас Радев” – Ямбол,  телефон: 0885/302303

Приложения:

  1. Образец на заявка за участие.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД