Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 4836/ 21.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2020 г. от 12.00 до 13.30 ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

За участието си в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 15 и повече от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието. В срок до 09.03.2020 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 15 ученици, желаещи да участват в състезанието и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на желаещите ученици в друго училище, като осигурят един квестор и уведомят училището координатор в кое училище домакин ще се явят учениците.

Училища координатори на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ са, както следва:

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“, email: [email protected] – за училищата от райони Кремиковци, Нови Искър, Оборище и Лозенец;

107. ОУ „Хан Крум“, email: [email protected]  – за училищата от райони Илинден, Искър, Красна поляна, Средец, Надежда и Люлин;

104. ОУ „Захари Стоянов“, email: keng_104@abv.bg – за училищата от райони Връбница, Триадица, Сердика, Подуяне и Панчарево;

51. СУ „Елисавета Багряна“, email: [email protected] – за училищата от райони Банкя, Витоша, Красно село, Овча Купел и Възраждане;

– 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, email: е[email protected] – за училищата от райони Изгрев, Младост, Студентски и Слатина.

За участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ е необходимо в срок до 12.03.2020 г. да се изпратят на посочения имейл на училището координатор:

  1. Файл на Excel с попълнените таблици с имената на учениците от повереното Ви училище, които желаят да участват в състезанието (по приложения образец).
  2. Справка заявка за необходимите теми (по приложения образец)

 

След 12.03.2020 г. заявки няма да се приемат.

 

В срок до 16 часа на 19.03.2020 г. следва да се предадат на председателя за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ от определеното Ви училище координатор:

  1. Бланките с попълнените отговори на участвалите ученици, които се предават на директора на училището координатор с приемно-предавателен протокол.
  2. Списък на учениците (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора), подали декларация за информираност и съгласие за съгласия за публикуване на:

2.1. резултатите на ученика и личните му данни;

2.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

  1. Списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора)..

Следва да се запознаете с Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2019/2020 г. (Приложение 1)

Моля да информирате учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

 

Приложения:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2019/2020 г.
  2. Заявка за участие в състезанието на учениците и справка заявка за необходимите теми.
  3. Заявка за участие в състезанието на ученици със СОП
  4. Заявка за участие в състезанието на ученици на френски език.
  5. Декларация за информираност и съгласие.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД