Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. РУО1-8717/17.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-706/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката, съгласно която Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе на 18.03.2021 г. от 12.00 ч. за учениците от I до IV клас и на 15.04.2021 г. от 12.00 ч. за учениците от V до XII клас.

Напомням, че в изпълнение на заповед № РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, следва да се спазват следните противоепидемични мерки: носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие на лица с прояви на остри респираторни болести.

Спазването на правилата, дисциплина и дезинфекция са предпоставка за опазване на здравето на всички и показване на високи образователни резултати.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД