Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-4824/23.02.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г., допълнена със заповед №РД01-72/10.02.2023 г. на началника на РУО – София-град, и Регламента за организиране и провеждане на Математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 16 март 2023 г. от 12.00 ч. във всяко училище, в което има желаещи да участват  ученици.

Състезанието включва 9 отделни теми за I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас и за IX – XII клас.

В срок до 06.03.2023 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подава заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на състезанието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код. В заявлението за участие в Математическото състезание „Европейско кенгуру“ родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за съответния ученик, декларира, че е запознат и приема правилата на Регламента на състезанието.

Училища координатори на Математическото състезание „Европейско кенгуру“ са:

  • НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – за училищата от районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Красно село, Красна поляна, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Сердика, Средец, Триадица;
  • СМГ „Паисий Хилендарски“ – за училищата от районите Връбница, Възраждане, Искър, Кремиковци, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Студентски, Слатина.

В срок до 10.03.2023 г. училищата, които ще провеждат Математическото състезание „Европейско кенгуру“ попълват заявка за необходимите теми, както следва:

https://forms.office.com/e/ULYdgFJHVS – за училищата от районите с училище координатор НПМГ;

https://forms.office.com/e/0BeSPgG1CB – за училищата от районите с училище координатор СМГ.

Ако формулярът не е попълнен и в срок, темите няма да бъдат изпратени на съответното училище.

В срок до 17.00 часа на състезателния ден училищата, които ще провеждат Математическото състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до определеното училище координатор /на електронна поща: [email protected] за НПМГ и на електронна поща: [email protected]  за СМГ/ поименен списък във формат Excel (Приложение 1) на учениците, заявили желание за участие в състезанието, като срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва „НЕ“ и съответния идентификационен код.

След приключване на състезанието бланките с попълнените отговори на учениците се предават с приемно-предавателен протокол (Приложение 3) на директора на съответното училище координатор, до 19.00 часа на състезателния ден.

 

Приложения:

  1. Поименен списък във формат Excel.
  2. Регламент на Математическото състезание „Европейско кенгуру“.
  3. Приемно-предавателен протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД