Националното състезание по компютърно моделиране за ученици от III и IV клас – национален кръг

Изх. № РУО1-9187/19.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, във връзка с писмо на РУО – Шумен с вх. № РУО1-9088/18.03.2024 г., относно провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че в периода от 23.03.2024 г. до 24.03.2024 г. в гр. Шумен ще се проведе националният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за ученици от III и IV клас.

Организатори са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен и СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен.

За участие в националния кръг на състезанието е задължително ръководител (родител или учител) на участник в състезанието да попълни регистрационна форма в срок до 19.03.2024 г. на: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmM9ybGlZfrps8uBg3c8Q4su3QkLG70vg62G01Ck5hrN6Nzw/viewform.

Настаняването в хотел и придвижването от него до училището домакин е ангажимент на родителя или ръководителя на участника в състезанието.

Предварителна програма:

— 23.03.2024 г. — състезателен ден (9:00 — 11:00 ч.);

— 24.03.2024 г. — закриване на състезанието и награждаване на състезателите в СУ „Сава Доброплодни”, с начало 09:30 ч.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Глава втора, Раздел II от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, утвърдени със заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, за участието си в националния кръг родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение № 2) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86, до директора на СУ „Сава Доброплодни”, гр. Шумен.

За допълнителна информация: Ангел Ангелов, имейл: [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД