Националното състезание по компютърно моделиране – национален кръг

Изх. № РУО1-10419/10.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. , изменена със заповед № РД 09-4364/11.11.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2418/18.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и национални състезания, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране за учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че националният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе на 19.03.2022 г. от 10:30 часа в 122 ОУ „Николай Лилиев“ за класираните ученици от III и IV клас.

На 19 март 2021 г. всички ученици, класирани за националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране следва да се явят в 122 ОУ „Николай Лилиев“ в 10:00 часа, но не по-късно от 10:15 часа.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за националния кръг на състезанието следва в срок до 16.03.2022 г. да изпратят по служебен път на училището координатор списък на класираните  за национален кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за национален кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, на имейл: [email protected]

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за националния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране следва в срок до 16.03.2022 г. да изпратят по служебен път на училището координатор списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори /от 43 ОУ, 145 ОУ, ЧОУ „Томас Едисън“, 112 ОУ по 1 квестор/.

Квесторите следва да се явят в 122 ОУ „Николай Лилиев“  на 19.03.2022 г. в 09:40 часа.

Протокол с допуснати до участие ученици на национален кръг на Националното състезание по компютърно моделиране може да видите на сайта на МОН: https://mon.bg/bg/100161.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД