Националното състезание по лингвистика

Изх. № РУО1-40748/18.12.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД-01-627/24.10.2023 г. на началника на РУО – Пловдив и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по лингвистика, Ви уведомявам, че Националното състезание по лингвистика ще се проведе от 19 до 21.01.2024 г.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – Пловдив.

Домакини на Националното състезание по лингвистика са РУО – Пловдив и МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив.

Училище координатор за организирането и домакин за провеждане на Националното състезание по лингвистика е МГ „Акад. Кирил Попов“ – гр. Пловдив, ул. „Чемшир“ № 11, ЖК „Христо Смирненски“.

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 15.01.2024 г. чрез попълване на електронен формуляр, на адрес: https://forms.gle/r5JUVSufUzsRk9Jm6 с прикачена към него таблица (Приложение №1), съдържаща информация за участниците и именувана с кода на училището по НЕИСПУО. Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

За участието си в Националното състезание по лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Сканираните декларации на учениците се изпращат до 16.01.2024 г. на e-mail: [email protected]

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотела, който са избрали. Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Атанаска Мерджанова – старши учител, тел.: 0886106116, e-mail: [email protected] и д-р Зара Данаилова-Стойнова – старши експерт по математика в РУО-Пловдив, тел. 0889404625.

 

Приложение:

  1. Таблица – Приложение №1.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно заповед №РД02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО – София-град/