Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас

Изх. № РУО1-13481/25.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката (консолидирана версия), заповед № РД 09-3026/09.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното състезание по природни науки (биология, химия и физика) и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас през учебната 2023/2024 г., заповед № РД 01-664/25.10.2024 г. на началника на РУО – София – град  за определяне на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ за  училище домакин на Националното състезание по природни науки (биология, химия и физика) и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“ за ученици от VІІ клас, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 01.06.2024 г. в град София.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата 2023/2024 учебна година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене
Модул 1 „Талантлив биолог“ От 08:00 до 10:00 часа
Модул 2 „Талантлив физик“ От 10:30 до 12:30 часа
Модул 3 „Талантлив химик“ От 13:30 до 15:30 часа
Модул 4 „Талантлив географ“ От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2023/2024 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

Част І15 задачи с избираем отговор;

Част ІІ – 7 задачи със свободен отговор.

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 минути. Според регламента на състезанието на участниците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени  калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.

Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ или във факултетите на СУ „Св. Климент Охридски“ – Физически и Факултет по химия и фармация.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, подава по електронен път в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ заявление за участие на ученика в състезанието, както и декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  • резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  • снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието.

При липса на изрично изразено съгласие учениците представят в деня на състезанието декларацията на хартиен носител. Резултатите от състезанието на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се предоставя на ученика от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.

Допускане на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност.

Регистрация за участие в състезанието може да бъде направена по електронен път на адрес: https://forms.gle/op5cN39648WLy7Xh8

Линкът ще активен от 08.00 ч. на 07.05.2024 г. до 17.30 ч. на 26.05.2024 г.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на НПМГ „Акад. Л. Чакалов“: www. npmg.org, раздел „Прием“, телефон 02/8622966.

 

Приложение:

  1. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД