Национално зимно математическо състезание за ученици от VIII до XII клас

Изх.РУО1 – 3187/26.01.21г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година и заповед № РД 01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че Националното зимно математическо състезание за учениците от VIII до XII клас ще се проведе на 31.01.2021 г. (неделя) от 09.00 часа.

Училище координатор и училище домакин за област София-град е СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №61.

В срок до 27.01.2021 г. училищата, които са подали заявки за участие в състезанието следва да изпратят имената на определените от директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/ и списък с трите имена и клас, в който се обучават желаещите ученици да се явят на състезанието на електронен адрес [email protected].

За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец) за съгласия за публикуване на:

  1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище клас, населено място);
  2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично изразено съгласие:

  • по т. 1. – резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;
  • по т. 2. – се предоставя възможност, същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Фиктивният номер се предоставя на ученика в училището, в което той се обучава.

Учениците, желаещи да участват в състезанието следва да се явят не по-късно от 08.30 ч. на 31.01.2021 г. в сградата на СМГ „Паисий Хилендарски“ с документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка и лични предпазни средства – маска или шлем.

Състезателните теми се състоят от по 4 задачи за всеки от класовете от VIII до XII клас.

Продължителността на състезанието е 4 часа и 30 минути.

 

Приложения: 1. Регламент за организиране и провеждане на Националното зимно математическо състезание.

2. Промени в регламента за организирането и провеждане на Националното зимно математическо състезание през учебната 2020-2021 година.

3. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД