Национално зимно математическо състезание „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас, гр. Ямбол

Изх. № РУО1-28/02.01.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА,

ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – Ямбол с вх. № РУО1-40635/18.12.2023 г. Ви уведомявам, че Национално зимно математическо състезание  „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас ще се проведе от 26 до 28  януари  2024 г. в гр. Ямбол.

Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането на Национално зимно математическо състезание  „Атанас Радев“ за ученици от VIII до XII клас е ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

Желаещите да участват е необходимо в срок до 12.01.2023 г. на e-mail: [email protected] да изпратят:

  1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
  2. Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).
  3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие (по образец- до 16 г., на 16 г.) за съгласия за публикуване на:

3.1. резултатите на ученика и личните му данни;

3.2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на събитието (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

  1. Сканиран списък на учениците, които не са изявили съгласие за публикуване на техните резултати съдържащ и фиктивен номер на ученика, предоставен от училището в което той се обучава (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Националното зимно математическо състезание „Атанас Радев” за ученици от VIII до XІІ клас всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

Учениците участват единствено и само във възрастовата група, която съответства на класа им в училище.

След 12.01.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

Актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ПМГ „Атанас Радев“, гр. Ямбол – http://www.mgyambol.com

За допълнителна информация:

Петя Деновска – старши експерт по математика в РУО – Ямбол, телефон: 0894443709.

Дора Илиева – главен учител в ПМГ „Атанас Радев” – Ямбол,  телефон: 0884399827.

Моля да сведете информацията за състезанието на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложения: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД