Национално изследване на въздействието на безплатната образователна платформа Кан Академия

Изх. № РУО1-20672/02.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-19841/27.05.2022 г. от Сдружение “Образование без раници”, Ви уведомявам, че стартира втората фаза на национално изследване на въздействието на безплатната образователна платформа Кан Академия. Инициативата е подкрепена от Министерство на образованието и науката. В изследването могат да се включат учители по математика, които преподават в 6 и/или 9 клас, заедно с учениците си, чрез попълване на въпросници. Заявка за участие се подава на следния линк: https://bit.ly/3cHJZdS. Изследването се провежда онлайн до 15.06.2022 г., включително.

За допълнителна информация: https://obr.education/za-uchiteli/izsledvane-kan-2021-2022/ .

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-1500/25.05.2022 г.

на началника на РУО – София-град/