Национално изследване на въздействието на безплатната образователна платформа Кан Академия

Изх. № РУО1- 5776/31.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Розалина Лъскова – изпълнителен директор на сдружение “Образование без раници”, с вх. №РУО1-5568/28.01.2022 г. Ви уведомявам, че сдружение “Образование без раници” провежда национално изследване на въздействието на безплатната образователна платформа Кан Академия. Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката. В изследването могат да се включат учители по математика, които преподават в 6 и/или 9 клас, заедно с учениците си, чрез попълване на въпросници. Заявка за участие се подава на следния линк: https://bit.ly/3cHJZdS  Изследването се провежда онлайн до 13 февруари включително.

За допълнителна информация: https://obr.education/za-uchiteli/izsledvane-kan-2021-2022/ .

Моля да уведомите учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД