Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1 – 5844/ 18.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2020/2021 г., Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.

Училище-координатор на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру е 107. ОУ „Хан Крум“, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

Състезанието включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас и XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.

В срок до 05.03.2021 г. родителят /настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика/подават заявление за участие в състезанието и декларация за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни /трите имена, училище, клас, населено място, снимки и/или видео с негово участие/ за целите и за популяризиране на събитието. Заявлението и декларацията се подават до директора на училището, в което се обучава ученикът. При липса на изрично изразено съгласие, резултатите на ученика се обявяват с идентификационен код.

Националното състезание математическо състезание „Европейско кенгуру“ се провежда във всяко училище, в което има желаещи ученици да участват в състезанието. В срок до 12.03.2021 г. училищата, които провеждат Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ изпращат до училището-координатор на имейл: [email protected] поименен списък във формат Excel на учениците, заявили желание за участие в състезанието, като срещу имената на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ и съответния идентификационен код. В същия срок се попълва справка-заявка за необходимите теми в следния формуляр: https://forms.gle/CL6oCTFNpmNA38cr8. Ако формулярът не е попълнен, темите няма да бъдат изпратени на съответното училище.

Учениците, които желаят да участват в състезанието следва да заемат определените им места на 18.03.2021 г. не по-късно от 11.45 ч.

След приключване на състезанието бланките с попълнените отговори на учениците се предават с приемно-предавателен протокол на директора на училището-координатор по график, който ще бъде публикуван на сайта на 107. ОУ http://www.107ou.com  до 7 дни преди провеждане на състезанието.

Приложение:

  1. Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“. (ЕК приложения и Поименен списък)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД