Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2021/2022 учебна година

Изх. № РУО1-32424/04.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед  № РД 09-2643/30.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 16.10.2021 г. /събота/ от 10.00 ч. Училищата, желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 08.10.2021 година по електронен път до 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, определена за училище-домакин  на областния кръг със заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. за на началника на РУО – София-град, на адрес: [email protected] и до РУО – София-град на адрес: ddjarova@abv.bg, като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации в съответствие с регламента, както и копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури по един квестор на всеки до пет участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в същия срок.

В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2021/2022 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици съгласно определените в регламента на състезанието езикови комбинации.

Участниците в състезанието слушат и четат на изучавания ПЪРВИ чужд език и създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Приложение:

  1. Регламент на Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД