Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2023/2024 учебна година.

Изх. № РУО1-30660/25.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г.  на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2023/2024 година, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 14.10.2023 г. /събота/ от 10.00 ч.

Със заповед № РД 01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ е определена за училище домакин  на областния кръг. Училищата, които желаят да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 06.10.2023 г. по електронен път до  157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ на адрес: [email protected] и до РУО – София-град на адресите: [email protected] и [email protected]  като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации в съответствие с регламента, както и копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури по един квестор на всеки до пет участници от езикова комбинация и предложение за оценители по езиците, с които се явяват участниците им. Списъците с трите имена и длъжността на квесторите и оценителите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в същия срок.

В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2023/2024 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици съгласно определените в регламента на състезанието езикови комбинации. С регламента може да се запознаете на сайта на МОН.

Участниците в състезанието слушат и четат на изучавания първи чужд език и създават текстове на изучавания втори чужд език.

 

Приложения:

  1. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание.
  2. Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД