Национално многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език 2020/2021 учебна година.

Изх. № РУО1-25762/ 24.09.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 24.10.2020 г. от 10.00 ч. Училищата, желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 09 октомври 2020 година по електронен път до училището-координатор на областния кръг – 157 ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ на адрес [email protected] и до РУО – София-град на адрес ddjarova@abv.bg като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации в съответствие с регламента, както и копия на декларации за информираност и съгласие (по образец) от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас). Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури по един квестор на всеки до пет участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в същия срок.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2020/2021 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според определените в регламента на състезанието езикови комбинации.
  • Участниците в състезанието слушат и четат на изучавания ПЪРВИ чужд език и създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Приложение: Регламент на Национално многоезично състезание  по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град)