Национално многоезично състезание

Изх. № РУО1-31326/06.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 г., протоколът за резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език е публикуван на страницата на Министерството на образованието и науката.

Прилагам протокол за резултатите на учениците, недопуснати до национален кръг на Национално многоезично състезание.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД