Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Изх. № РУО1 – 13458/05.04.22г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13087/01.04.2022 г. Ви уведомявам, че РУО – Варна, Електротехническият факултет на Техническия университет – Варна и Община Варна организират Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“. Състезанието е на тема „Съвременни технически аспекти на енергийната независимост на България“ и ще се проведе дистанционно на 29.04.2022 г.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

                               Приложение:

  1. Регламент за провеждане на състезанието.
  2. Покана за участие.
  3. Декларация за информираност и съгласие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ – ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-373/17.03.2022  г.

на министъра на образованието и науката/