Национално състезание за ключови компетентности по природни науки

Изх. № РУО1- 16886/ 05.05.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г., изменена със Заповед № РД 09- 2643/30.09.2021 г. и Заповед № РД 09-2798/06.04.2022 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в училищата на Република България през учебната 2021/2022 година, от 10.06.2022 г. до 12.06.2022 г. в гр. Ловеч ще се проведе Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Ловеч и Профилирана природо-математическа гимназия – гр. Ловеч.

Темата на състезанието за учебната 2021 – 2022 година е „Науката в научната фантастика“.

Съгласно регламента на състезанието, право на участие имат всички ученици от страната, които:

 • през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или в индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училищата на територията на Република България към чуждестранните посолства.
 • проявяват задълбочен интерес към учебните предмети човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Всеки регион (област) може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експертите в РУО по ред и критерии, определени от тях. София-град има право да участва с четирима състезатели, а регионът, организатор на състезанието ─ с повече от двама състезатели.

Очакваме всички участници и техните ръководители да пристигнат в град Ловеч и да се регистрират най-късно до 17,30 часа на 10 юни 2022 г., с цел участие в предвидените мероприятия по програмата на състезанието.

І. Основни акценти във връзка с организацията на състезанието:

 1. Декларации от родителите за съгласие за публично оповестяване на резултатите, входирани в училището, от което е ученикът. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от националното състезание на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код.
 2. Заявката за избор на хотел, вида на стаите и броя на нощувките на участниците в Националното състезание се извършва лично от съответния ръководител или придружител на отбор, или участник от дадения регион в договорка с предпочетения хотел.

За участниците в състезанието са осигурени нощувки със закуски в хотел „Ловеч“, хотел „Вароша” и хотел „Лиани“ (на стойност 35 лв. на вечер). В хотелите заплащането ще бъде извършвано при настаняването. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотелите точните данни на изпращащата страна.

Условията за настаняване са:

  Хотел Условия

за настаняване

Цена на нощувка Телефон за резервации Крайна дата за резервация
1 „ЛОВЕЧ“

e-mail:[email protected]

https://hotellovech.com/

Двойна

стая

нощувка със закуска – 35,00 лв. 068/604 716

0894 406 895

25.05.2022 г.
2 „ЛИАНИ“

e-mail: [email protected]

http://hotelliani.com

Двойна

стая

нощувка със закуска – 35,00 лв.
0884 818 750
25.05.2022 г.
3 „ВАРОША“

e-mail:[email protected]

https://hotelvarosha.com

Двойна

стая

нощувка със закуска – 35,00 лв. 0894 681 322 25.05.2022  г.
 1. Регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотел Ловеч, в интервала от 12:00 до 17:30 часа;
 2. Официалното откриване на състезанието ще се състои на 10.06.2022 г. от 18:00 ч. в салона на Ловчанско читалище „Наука – 1870“;
 3. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждането на състезателната част:

 1. Състезателната част на 11.06 и 12.06.2022 г. ще се провежда в две зали в ППМГ – гр. Ловеч, съобразно програмата на събитието;
 2. Задължително е всеки участник в състезанието да носи калкулатор, престилка и медицински ръкавици;

За да се осъществи подбор на участниците е необходимо да изпратите в РУО – София-град предложение за участие в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки на електронен адрес [email protected]. до 19.05.2022 г. В предложенията на директорите да бъдат включени ученици, на които училището може да осигури командировъчни средства. Предложенията ще бъдат разгледани от комисия, която ще излъчи участниците в Национално състезание за ключови компетентности по природни науки в град Ловеч до 23.05.2022 г. Протоколът с допуснатите до участие ученици ще бъде изпратен до училищата изпратили заявки.

Допуснатите до участие ученици следва да подадат заявки по образец.

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;

За участниците предлагаме в свободното им време безплатно посещение на историческите и културните забележителности на град Ловеч. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява в заявката.

*Забележка: Ако някоя група ще се настанява самостоятелно в непосочен от нас хотел или няма да нощува, моля да ни уведомите при подаване на заявката от Вашия регион.

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието.
 2. Образец на декларации за информираност и съгласие.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Регламент на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.
 5. Програма на Национално състезание за ключови компетентности по природни науки.

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД