Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език

Изх. № РУО1-27551/05.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-2134/ 28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 година /Приложение 2/, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и за организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 01-692/ 24.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и училища домакини, областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 15.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на Първа АЕГ, бул.“Дондуков“ № 60.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг до 11.10.2020 г., следва да изпрати протокол с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, не по-късно от 13.10.2020 г. до училището-координатор за областния кръг – Първа АЕГ,  на електронен адрес: [email protected] и до РУО – София-град на електронен адрес [email protected] . Протоколът следва да  съдържа трите имена на предложените ученици, клас, училище, населено място, област и резултат в точки (I модул + II модул).  Максималният брой точки, който участниците могат да получат е 165 т.на общинския кръг (I модул + II модул) според  Регламента на състезанието.

 

Класираните ученици следва да се явят в 09:45 ч. в Първа АЕГ.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 15.10.2020 г. в Първа АЕГ в 09:30 часа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД