Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език през учебната 2021/2022 година

Изх. № РУО1-32535/05.10.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2021/2022 година, изменена със заповед  № РД 09-2643/30.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе до 23.10.2021 г.

Училищата, участващи в състезанието, следва да изпратят в срок до 13.10.2021 г. до Първа английска езикова гимназия, определена за училище-координатор и училище-домакин  на областния кръг със заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град, на адрес: [email protected] и до РУО – София-град на адрес: [email protected]  протокол (съгласно приложения образец) с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място на общинския кръг в съответната възрастова група, както и копия на декларации за информираност и съгласие от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас, населено място). Протоколът съдържа трите имена на предложените ученици, клас, училище, населено място, област и резултат в точки (I модул + II модул). Максималният брой точки, който участниците могат да получат, е 165.

Съгласно регламента на Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година, общинският кръг следва да се проведе до 10.10.2021 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2021/2022 година.
  2. Образец на протокол с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД