Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-36872/05.10.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе до 23.10.2022 г.

Училищата, участващи в състезанието, следва да изпратят в срок до 13.10.2022 г. до Първа английска езикова гимназия – училище координатор и училище домакин  на областния кръг, на електронен адрес: [email protected] и до РУО – София-град на електронен адрес: [email protected]  протокол (съгласно приложения образец) с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място на общинския кръг в съответната възрастова група, както и сканирани декларациите за информираност и съгласие от ученика, в случай, че има навършени 16 години, или от родителя/настойника за публикуване на резултатите и лични данни (имена, училище, клас, населено място). Протоколът съдържа трите имена на предложените ученици, клас, училище, населено място, област и резултат в точки (I модул + II модул). Максималният брой точки, който участниците могат да получат, е 165. Приложени са критериите за оценяване и оценъчни карти, разработени от Националната комисия, които следва да се използват при провеждане на общинския кръг.

Съгласно регламента на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година, общинският кръг следва да се проведе до 09.10.2022 г.

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022/2023 година.
  2. Декларация за информираност и съгласие на родител/настойник/попечител на участник в олимпиада/състезание.
  3. Декларация за информираност и съгласие на ученик (навършил 16 годишна възраст), участник в олимпиада/състезание.
  4. Протокол, който се изпраща в РУО с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група.
  5. Критерии за оценяване на участниците.
  6. Индивидуална оценъчна карта, която се попълва от всеки член на училищното жури.
  7. Оценъчна карта с окончателен резултат на участник.
  8. Протокол с резултатите на всички участници в общинския кръг (изготвя се отделно, съответно за първа и втора възрастова група).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД