НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РЕЧЕВИ И КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Изх. № РУО1-25659/23.09.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че общинският кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език следва да се проведе до 11.10.2020 г.

Мотото за 2020-2021 учебна година е: „Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.“ – Albert Einstein

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, не по-късно от 13.10.2020 г. до училището-координатор на областния кръг – Първа АЕГ  на електронен адрес: [email protected] и до РУО – София-град на електронен адрес [email protected] . Протоколът съдържа трите имена на предложените ученици, клас, училище, населено място, област и резултат в точки (I модул + II модул). Максималният брой точки, който участниците могат да получат е 165.

Приложение: 1. Регламент за организиране и провеждане на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2020-2021 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2121/17.09.2020 г.

на началника на РУО – София-град)