Национално състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1-11293/17.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., изменена със заповед № РД 01-52/27.01.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-121/11.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-142/14.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания и изменения Регламент на Националното състезание по компютърни мрежи през учебната 2021/2022 г., Ви уведомявам, че Национално състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 9 април 2022 г. (събота) от 10:00 до 17:00 часа. За участниците от София-град състезанието ще се проведе във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Джеймс Баучър” №5.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта на състезанието http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия.

Всички ученици от VIII до XII клас, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 5 април 2022 г. Ще бъдат осигурени материали за подготовка на всички регистрирани за състезанието ученици и за техните учители.

От 10:00 ч. до 11:00 ч. ще се проведе теоретичният тест, а от 14:00 до 17:00 практическата задача. Класирането и победителите ще бъдат публикувани на https://contest.cisco.uni-sofia.bg/ на 10 април 2022 г.

Състезанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

За актуална информация следете сайта на състезанието: http://contest.cisco.uni-sofia.bg.

Моля да сведете настоящата информация до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание по компютърни мрежи.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД