Национално състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1-7056/16.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-4949/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас през учебната 2022/2023 г., заповед № РД 01-876/18.10.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърни мрежи за ученици и Регламента на Националното състезание по компютърни мрежи през учебната 2022/2023 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-64/15.03.2023 г., вх. № РУО1-6889/15.03.2023 г., относно провеждане на Националното състезание по компютърни мрежи, Ви уведомявам, че Националното състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 1 април 2023 г. (събота) от 10:00 до 17:00 часа във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Джеймс Баучър” №5.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за учениците от VIII до XII клас. В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия с използване на програмата Packet Tracer. При подготовката си учениците ще могат да ползват учебни материали, безплатно предоставени от фирмата „Сиско България“, които са разработени в рамките на Сиско мрежовата академия.

Всички ученици от VIII до XII клас, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg  до 28 март 2023 г.

Подробна информация относно регистрацията за участие в състезанието, материалите за подготовка и програмата са публикувани на сайта на състезанието: http://contest.cisco.uni-sofia.bg.

Моля да сведете настоящата информация до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД