Национално състезание по компютърни мрежи

Изх. № РУО1 – 7739/ 09.03.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-440/18.09.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-917/14.12.2020 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г. и училища за организационно и финансово координиране на дейностите по провеждане на състезанията, допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01- 82/09.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град, регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърни мрежи през учебната 2020/2021 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-75/04.03.2021 г., вх. № РУО1-7302/04.03.2021 г. относно организиране и провеждане на Националното състезание по компютърни мрежи, Ви уведомявам, че XVI национално състезание по компютърни мрежи за ученици от VIII до XII клас ще се проведе на 10 април 2021 г. /събота/ от 09:00 часа.

Състезанието се провежда в един кръг с два етапа и в една състезателна група за всички ученици.

В първия етап участниците полагат общ тест в областта на компютърните мрежи по конспект, който е публикуван на сайта на състезанието http://contest.cisco.uni-sofia.bg. Във втория етап най-добре представилите се участници трябва да решат конкретна практическа задача, свързана с решаване на казус – проектиране и конфигуриране на устройствата в примерна компютърна мрежа по зададени условия.

Всички ученици от VIII до XII клас, които желаят да участват в състезанието, трябва да се регистрират на адрес: http://contest.cisco.uni-sofia.bg до 31 март 2021 г. Ще бъдат осигурени материали за подготовка на всички регистрирани за състезанието ученици и за техните учители.

За участниците от София-град състезанието ще се проведе във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Джеймс Баучър” №5.

На 10 април 2021 г. в 08:00 часа всички ученици, регистрирали се за участие в Националното състезание по компютърни мрежи, следва да се явят във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, на бул. „Джеймс Баучър” №5, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка, при спазване на всички противоепидемични мерки.

От 09:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе теоретичният тест, а от 14:00 ч. до 17:00 ч. – практическата задача. Победителите ще бъдат обявени на сайта на състезанието на 11 април 2021 г.

 

Моля да сведете настоящата информация до учителите по информатика и информационни технологии и до учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание по компютърни мрежи.
  2. Конспект за Националното състезание по компютърни мрежи

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД