Национално състезание по компютърно моделиране – общински кръг

Изх. № РУО1-39082/05.12.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед № РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-466/18.09.2023 г., изменена със заповед № РД01-881/05.12.2023 г.  на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания, заповед № РД 01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2023/2024 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе за ученици от III и IV клас в три кръга: общински, областен и национален.

Общинският кръг трябва да бъде проведен до 10.12.2023 г.. Съгласно Регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Контролът по провеждане на общинския кръг на Националното състезание по компютърно моделиране се осъществява от директора на училището.

Националната комисия подготвя примерни теми за всеки един от кръговете. На 10.12.2023 г. в 08:00 ч. Националната комисия ще публикува на страницата на състезанието https://comp-modelirane.com/educlass/competition-1-2024/ теми, които училищните комисии биха могли да използват официално за общинския кръг. За училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия състезанието трябва да започне с начален час 08:00 на 10.12.2023 г., а участниците трябва да заемат местата си най-късно до 07:30 часа.

Съгласно заповед № РД 01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2023/2024 г., за училище координатор на Националното състезание по компютърно моделиране е определено 145. ОУ „Симеон Радев“.

До 15.12.2023 г. училищните комисии изпращат приложените към писмото протоколи /във формат Excel/ за явилите се на общински кръг ученици с техните резултати и за класираните за областен кръг ученици с техните резултати на училището координатор – 145. ОУ, на адрес: [email protected] и до Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected].

Пожелавам успех на всички участници!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание по компютърно моделиране.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Протокол – явили се ученици на общински кръг.
  4. Протокол – класирани за областен кръг ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-3093/29.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/