Национално състезание по компютърно моделиране – областен кръг

Изх. №РУО1-3639/06.02.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година, изменена със заповед №РД09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед №РД09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед №РД09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед №РД09-4129/14.12.2023 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед №РД01-466/18.09.2023 г., изменена със заповед №РД01-881/05.12.2023 г.  на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания, заповед №РД01-470/19.09.2023 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2023/2024 г., допълнена със заповед №РД01-636/09.10.2023 г. на началника на РУО – София-град, допълнена със заповед №РД01-65/02.02.2024 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че oбластният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе на 17.02.2024 г. (събота) от 10:30 часа, както следва:

  1. в 145. ОУ „Симеон Радев“, за учениците от III клас, от следните училища: 8 СУ, 68. СУ, 81. СУ, 108. СУ, 118.СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 150. ОУ.
  2. в ЧОУ „Питагор“, за учениците от III клас, от следните училища: 17 СУ, 25. ОУ, 105. СУ, ЧОУ „Питагор“, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧОУ „Св. Климент Охридски“.
  3. в 43. ОУ „Христо Смирненски“ за учениците от III клас, от следните училища: 16 ОУ, 43. ОУ, 85. СУ, 107. ОУ, 112. ОУ, 122. ОУ, ЧСУ „Дружба“, ЧОУ „Образователни технологии“.
  4. в 93. СУ „Александър Теодоров–Балан“, за учениците от IV клас, от следните училища: 8 СУ, 23. СУ, 68. СУ, 81. СУ, 85. СУ, 105. СУ, 108. СУ, 112. ОУ, 118. СУ, 131. СУ, 145. ОУ, 150. ОУ, ЧОУ „Св. Климент Охридски“, ЧОУ „Образователни технологии“
  5. в 97. СУ „Братя Миладинови“, за учениците от IV клас, от следните училища: 16 ОУ, 17. СУ, 19. СУ, 25. ОУ, 43. ОУ, 74. СУ, 79. СУ, 102. ОУ, 107. ОУ, 122. ОУ, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧОУ „Питагор“, ЧСУ „Дружба“.

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 17.02.2024 г. в 09:30 часа, но не по-късно от 10:00 часа, в училището, в което са разпределени, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (ученическа лична карта).

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на състезанието, следва в срок до 15.02.2024 г. да изпратят по служебен път на 145. ОУ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране, следва в срок до 12.02.2024 г. да изпратят списък на определените със заповед на директора на училището квестори (с име и фамилия, заемана длъжност и учебен предмет, по който преподава квесторът) – от 68. СУ, 81. СУ, 108. СУ, 118. СУ по 1 квестор за 145. ОУ, от 17. СУ, 25. ОУ, 105. СУ, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧОУ „Св. Кл. Охридски“ по 1 квестор за ЧОУ „Питагор“, от 16. ОУ, 17. СУ, 19. СУ, 74. СУ, 79. СУ, 102. ОУ, 107. ОУ, 122. ОУ, ЧОУ „Томас Едисън“, ЧСУ „Дружба“ по 1 квестор за 97. СУ, на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на имейл [email protected] и по служебен път на училището домакин.

Квесторите следва да се явят в съответното училище домакин, в което са разпределени на 17.02.2024 г. в 09:00 часа за инструктаж.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД