Национално състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО1-39364/30.11.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г.  на министъра на образованието и науката и Регламента за провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че през учебната 2021/2022 г. Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе за ученици от III и IV клас в три кръга: общински, областен и национален.

Общинският кръг трябва да бъде проведен до 05.12.2021 г. (неделя). Според Регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Контролът по провеждане на общинския кръг на Националното състезание по компютърно моделиране се осъществява от директора на училището.

Националната комисия подготвя примерни теми за всеки един от кръговете. Официалните теми ще бъдат достъпни на страницата на състезанието https://comp-modelirane.com, половин час преди началото на всеки кръг. На 05.12.2021 г. в 08:00 ч. Националната комисия ще публикува на страницата на състезанието https://comp-modelirane.com/educlass/competition-1/ теми за III и IV клас, които училищните комисии биха могли да използват официално за общинския кръг. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час 08:00 на 05.12.2021 г., а участниците трябва да заемат местата си най-късно до 07:30 часа.

До 10.12.2021 г. следва да изпратите на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected] приложените към писмото протоколи /във формат Excel, подписани и сканирани/ за явилите се на общински кръг ученици с техните резултати, и за класираните за областен кръг ученици с техните резултати.

Провеждането на Националното състезание по компютърно моделиране следва да е съобразено с епидемичната обстановка в страната, като се спазват всички противоепидемични мерки.

Пожелавам успех на всички участници!

 

Приложения:

  1. Регламент на Националното състезание по компютърно моделиране.
  2. Декларация за информираност и съгласие.
  3. Протокол – явили се ученици на общински кръг.
  4. Протокол – класирани за областен кръг ученици.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД