Национално състезание по компютърно моделиране – областен кръг

Изх. № РУО1-6846/09.02.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-712/04.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2021/2022 г., Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на областните кръгове на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе на 19.02.2022 г. от 10:30 часа в 51 СУ „Елисавета Багряна“ за класираните ученици от III клас и в 122 ОУ „Николай Лилиев“ за класираните ученици от IV клас. Във връзка с Указания на националната комисия за организиране и провеждане на областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране, най-късно в 10:00 часа всички ученици трябва да са заели местата си в залите за неговото провеждане.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране следва в срок до 16.02.2022 г. следва да изпратят по служебен път на училището домакин списък на класираните за областен кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за областен кръг ученици, които имат „зелен сертификат“ и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори – от 163 ОУ, 108 СУ, 127 СУ, 43 ОУ, НУККЛИИЕК, 68 СУ, 105 СУ, 145 ОУ – по 1 квестор за 51 СУ и от 8 СУ, ЧОУ „Питагор“, 25 ОУ, 199 ОУ, 19 СУ, 156 ОбУ, ЧОУ „Томас Едисън“, 107 ОУ, 76 ОУ, 112 ОУ, 41 ОУ по 1 квестор за 122 ОУ.

Квесторите следва да се явят в училището домакин на 19.02.2022 г. в 08:30 часа.

Класираните за областния кръг ученици, които имат подадени декларации за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, следва да се явят на 19.02.2022 г. в 9:00 часа в училището домакин.

Класираните за областния кръг ученици, които имат „зелен сертификат“, следва да се явят на 19.02.2022 г. в 9:30 часа в училищата, които са разпределени.

Националното състезание по компютърно моделиране ще се проведе при спазване на противоепидемичните  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (ученическа книжка).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД