Национално състезание по компютърно моделиране – областен кръг

Изх. № РУО1-2782/01.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 01-703/14.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти в РУО – София-град за подпомагане на организирането на ученическите олимпиади и състезания на областно и на национално ниво, и за осъществяване на контрол при провеждане на общинския, областен и национален кръг, изменена със заповед № РД 01-952/15.11.2022 г. на началника на РУО – София-град, заповед № РД 01-727/28.09.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на националните състезания през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 18.02.2023 г. (събота) от 10:30 часа в 145 ОУ „Симеон Радев“ за класираните ученици от III клас и в 122 ОУ „Николай Лилиев“ за класираните ученици от IV клас.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на състезанието, следва в срок до 15.02.2023 г. да изпратят по служебен път на 122 ОУ – училище координатор, на имейл: [email protected], списък на учениците, които не са изразили съгласие по т. 11 от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, т.е. не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. Списъкът по т. 11 се изпраща само от училищата, в които има такива ученици.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за областния кръг на Националното състезание по компютърно моделиране, следва в срок до 10.02.2023 г. да изпратят и списък с имената на определените със заповед на директора на училището квестори – от 60 ОУ, 85 СУ, ЧОУ „Образователни технологии“, 74 СУ, 79 СУ, 68 СУ, 81 СУ, 105 СУ, 108 СУ, 118 СУ, ЧОУ „Св. Кл. Охридски“, НУККЛИИЕК, 8 СУ, 4 ОУ, 43 ОУ, 150 ОУ по 1 квестор за 145 ОУ и от 33 ОУ, НСУ „София“, 107 ОУ, 112 ОУ, 23 СУ, ЧОУ „Питагор“, 38 ОУ, 25 ОУ, ЧОУ „Томас Едисън“, 64 ОУ, 102 ОУ, 51 СУ и 131 СУ  по 1 квестор за 122 ОУ, на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на имейл [email protected] и по служебен път на училището домакин.

Квесторите следва да се явят в училището домакин на 18.02.2023 г. в 09:00 часа.

Учениците, класирани за областен кръг на състезанието, следва да се явят на 18.02.2023 г. в 09:30 часа, но не по-късно от 10:00 часа, в 145 ОУ /за класираните учениците от III клас/ и в 122 ОУ /за класираните ученици от IV клас/, като ще бъдат допускани до участие в състезанието срещу документ за самоличност (ученическа книжка).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД