Национално състезание по компютърно моделиране за ученици от III и IV клас – национален кръг

Изх. № РУО1 – 10345/11.04.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, във връзка с писмо на РУО – Шумен с № РД21-441/06.04.2023 г., вх. №РУО1-10314/11.04.2023 г., относно провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че в периода от 21.04.2023 г. до 23.04.2023 г. в гр. Шумен ще се проведе националният кръг на Националното състезание по компютърно моделиране за ученици от III и IV клас.

Съгласно заповед № РД09-4888/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за училище домакин е Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен. Организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Шумен и училище домакин в гр. Шумен: СУ „Сава Доброплодни“.

За участие в националния кръг на състезанието е необходимо и задължително ръководител (родител или учител) на участник в състезанието да попълни регистрационна форма в срок до 16.04.2023 г. на адрес: https://bit.ly/3ZqULLD.

Настаняването в хотел и придвижването от него до училището домакин е ангажимент на родителя или ръководителя на участника в състезанието.

Програмата включва:

  • 04.2023 г. – Откриване на състезанието в Концертна зала „Проф. Венета Вичева“ – Община Шумен. Начало 18:30 ч.
  • 04.2023 г. – Състезателен ден (9:00 – 11:00 ч.)
  • 04.2023 г. – Закриване на състезанието и награждаване на състезателите в СУ „Сава Доброплодни“. Начало 9:30 ч.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Глава втора, Раздел I от Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания утвърдени със заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката,  допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. (консолидирана версия)  за участието си в националния кръг, родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по утвърден образец съгласно Приложение №2) за съгласия за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на СУ „Сава Доброплодни“ – Шумен.

За допълнителна информация: Ангел Стоянов Ангелов, имейл: [email protected].

Моля да сведете настоящата информация до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД