Национално състезание по компютърно моделиране

Изх. № РУО1-32318/13.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2020/2021 година и заповед № РД 09-2761/07.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на Националното състезание по компютърно моделиране, Ви уведомявам, че през учебната 2020/2021 година за първи път ще се проведе Национално състезание по компютърно моделиране. Състезанието ще се проведе за ученици от 4 клас в три кръга: общински, областен и национален.  Общинският кръг трябва да бъде проведен до 5 декември 2020 г. (събота). Според регламента на състезанието училищните комисии определят начина и темите за провеждане на общинския кръг. Желателно е темата от задачи да се изготви от училищната комисия, отчитайки степента на преподадения учебен материал. Тези училищни комисии, които ще използват собствени теми за общинския кръг могат да проведат общинския кръг на дата преди 05.12.2020 г. или ако е на 05.12.2020 г., могат да изберат удобен за тях начален час. Националната комисия ще подготви примерни теми, които при желание могат да бъдат ползвани от училищните комисии за провеждане на общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на адрес: http://www.math.bas.bg/infos/ на 05 декември 2020 г. половин час преди началото на състезанието. Училищните комисии, които ще ползват примерните теми на Националната комисия трябва да започнат състезанието с начален час точно 09:00 на 05.12.2020 г. и участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.

До 21.12.2020 г. следва да изпратите на Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на адрес [email protected] протоколите /във формат Excel, подписани и сканирани/ с явилите се и допуснати до областния кръг участници.

Приложения:  

  1. Регламент на Националното състезание по компютърно моделиране.
  2. Указание за организиране и провеждане на общински кръг на Националното състезание по компютърно моделиране.
  3. Протокол с явилите се и допуснати до областен кръг участници.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. 

на министъра на образованието и науката)