Национално състезание по лингвистика

Изх. № РУО1- 3082/18.01.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и националните състезания по професии през учебната 2021/2022 г., заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед РД09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката и Регламента за провеждане на Националното състезание по лингвистика, Ви уведомявам, че Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 22.01.2022 г. (събота) от 09.00 часа.

Училище национален координатор и училище домакин за област София-град е Първа АЕГ.

Националното състезание по лингвистика се провежда в две групи: V–VII и VIII–XII клас. Класирането на учениците е отделно за всеки клас.

За участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно

родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, Декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място).
  2. Снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризирането на състезанието.

При липса на изрично изразено съгласие:

по т. 1. – резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

по т.2. – се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Фиктивният номер се предоставя на ученика в училището, в което се обучава. Училището домакин на състезанието предоставя информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати се обявяват в съответните училища, в които се обучават те.

Времето за работа е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 20.01.2022 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на състезанието и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 22.01.2022 г. с лична карта или ученическа книжка в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 08.45 часа.

Приложения:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по лингвистика.за ученици под 16 год.
  2. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националното състезание по лингвистика.за ученици над 16 год.
  3. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД