Национално състезание по лингвистика

Изх. № РУО1-29/03.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2022/2023 година /Приложение 2/, изменена със заповед №РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № 4873/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното състезание по лингвистика през учебната 2022/2023 г. и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по лингвистика, Ви уведомявам, че Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 21.01.2023 г.

Организатори на състезанието са МОН и РУО – София-град.

Домакини на Националното състезание по лингвистика са РУО – София-град и Първа АЕГ, гр. София.

За място на провеждане е определена Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 60.

В срок до 13.01.2023 г. директорите на училищата, от което има желаещи за участие ученици, изпращат на e-mail: [email protected] електронната таблица от Приложение 1, която съдържа списък с имената на желаещите да вземат участие в състезанието. В срок до 13.01.2022 г. директорите на училищата, от което има желаещи за участие ученици в състезанието, изпращат списък с имената и предмет, по който преподават определените от тях квестори на имейл: [email protected] . (Приложение 2)

За участието си в Националното състезание по лингвистика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване. Сканираните декларации на учениците се изпращат до 17.01.2023 г. на e-mail: [email protected].

Учениците, които желаят да вземат участие в състезанието следва да се явят на 21.01.2023 г., не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

За допълнителна информация: e-mail: [email protected].

 

Приложения:

  1. Списък с имената на желаещите да вземат участие в състезанието.
  2. Списък с имената на квестори.
  3. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД