Национално състезание по лингвистика

Изх. РУО-2500/18.01.2021 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2134 от 28.08.2020 г., изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., № РД 09-3263/16.11.2020 г., № РД 09-3313/18.11.2020 г., №РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година и заповед № РД 01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви уведомявам, че Националното състезание по лингвистика ще се проведе на 23.01.2021 г. (събота) от 08.30 часа

Училище координатор и училище домакин за област София-град е Първа АЕГ.

Националното състезание по лингвистика се провежда в две групи: V–VII и VIII–XII клас. Класирането на учениците е отделно за всеки клас.

За участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно

родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, Декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  1. Резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика,

училище, клас, населено място).

  1. Снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризирането на състезанието.

При липса на изрично изразено съгласие:

по т. 1. – резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика;

по т.2. – се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Фиктивният номер се предоставя на ученика в училището, в което се обучава. Училището домакин на състезанието предоставя информация за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати се обявяват в съответните училища, в които се обучават те.

Учениците от V до VII клас се състезават върху една тема, а учениците от VIII до XII клас – върху друга тема. Всяка от темите се състои от три самодостатъчни лингвистични задачи, предполагащи запознанство с основните понятия от езикознанието и

математиката в рамките на училищната програма (български език, чужди езици, математика), свободноизбираемата/допълнителната подготовка и извънкласната работа по лингвистика, както и обща култура.

Допуска се явяване на ученик в по-висока състезателна група. За целта е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник, с изрично заявено съгласие за това, до училището-домакин до 5 работни дни преди провеждане на общинския

кръг по лингвистика. Не се разрешава промяна на състезателната група при участието на ученика в различните кръгове на олимпиадата по лингвистика и националното състезание през учебната година.

Времето за работа е 4 часа и 30 минути. Състезанието е анонимно.

Заявки за участие следва да се изпратят от директора на училището, в което се обучава ученикът до 20.01.2021 г. на електронен адрес [email protected]. Заявката трябва да съдържа името на училището, имената и класовете на учениците, желаещи да се явят на състезанито и имената на определените със заповед на директора на училището квестори /на всеки 5 заявени участници се определя по един квестор/.

Учениците следва да се явят на 23.01.2021 г. с лична карта или ученическа книжка в Първа АЕГ, бул. „Княз Александър Дондуков“№ 60 и да заемат местата си до 08.15 часа.

 

Приложение: Регламент за организирането и провеждането на Националното състезание по лингвистика през учебната 2020/2021 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД