Национално състезание по природни науки (биология, химия, физика) и география за ученици от VII клас

Изх. № РУО1-11868/26.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-4059/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2022/2023 година, изменена със заповед № РД 09-5451/26.10.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-670/23.03.2023 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, изменена и допълнена със заповед № РД 09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/, заповед № РД 09-4938/30.09.2022 г. на министъра на образованието и науката за определяне на РУО – София-град за домакин на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас през учебната 2022/2023 г., заповед № РД 01-936/01.11.2022 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училище домакин за организиране и провеждане на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас и Регламента на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас през учебната 2022/2023 г., Ви уведомявам, че състезанието ще се проведе на 03.06.2023 г. в град София.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула – по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2022/2023 година се обучават в VІІ клас. Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“ От 08.00 до 10.00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“ От 10.30 до 12.30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“ От 13.30 до 15.30 часа
   Модул 4 – „Талантлив географ“ От 16.00 до 18.00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2022/2023 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

Част І: 15 задачи с избираем отговор.

Част ІІ: 7 задачи със свободен отговор.

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет) минути.

Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност, подава в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София по електронен път заявление за участие на ученика в състезанието, както и декларация за информираност и съгласие (по образец) за публикуване на:

  • резултатите на ученика от състезанието и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
  • снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

При липса на изрично изразено съгласие резултатите от състезанието на съответния ученик се обявяват публично с фиктивен номер вместо с имената на ученика. Фиктивният номер се предоставя на ученика от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, гр. София.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас:

  • Организаторите не поемат ангажимент за хотелско настаняване на участниците в състезанието.
  • Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и на експертите са за сметка на изпращащата страна – училище, община, съответно РУО, спонсори или др.

ІІ. Основни акценти във връзка с провеждане на състезателната част на Националното състезание „Акад. Л. Чакалов“ по природни науки (химия, физика, биология) и география за ученици от VІІ клас:

  • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ или факултетите на СУ „Св. Климент Охридски“ – Физически, Факултет по химия и фармация.
  • Според регламента на състезанието на участниците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти.
  • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност.

Регистрацията за участие в състезанието може да бъде направена по електронен път на адрес: https://forms.gle/Vy1VnFPhW62bcb378

Линкът ще активен от 08.00 ч. на 03.05.2023 г. до 17.30 ч. на 29.05.2023 г.

Допълнителна информация може да намерите на сайта на НПМГ: www. npmg.org, раздел „Прием“, телефон 02/8622966.

 

Приложение:

  1. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СЪБКА ПОПОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1029/25.04.2023 г. на началника на РУО – София-град)