Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“

Изх. № РУО1 – 13750/11.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г., изменена със заповеди № РД 09-67/ 16.01.2020 г., № РД 09-159/27.01.2020 г., № РД 09-227/29.01.2020 г., № РД 09-499/21.02.2020 г. и № РД 09-1036/12.05.2020 г. и № РД 09-1072/14.05.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, на 28.06.2020 г. ще се проведе Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2019/ 2020 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул Времетраене
Модул 1 – „Талантлив биолог“ От 08:00 до 10:00 часа
Модул 2 – „Талантлив физик“ От 10:30 до 12:30 часа
Модул 3 – „Талантлив химик“ От 13:30 до 15:30 часа
Модул 4 – „Талантлив географ“ От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2019/ 2020 година. За всеки от модулите състезателния вариант е писмен и включва две части:

Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на  резултатите на ученика и работа с личните му данни.

Основни акценти при провеждане на състезателната част Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

  • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
  • Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти;
  • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност/ученическа карта/бележката и служебна бележка от системата на състезанието.

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на nclc.npmg.org до 22.06.2020 г.

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: [email protected] или www. npmg.org

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  СОФИЯ-ГРАД