Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“

Изх. № РУО1-10695/08.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката за промяна на датата на провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“от 10.04.2021 г. на 08.05.2021 г. от 09:00 ч., Ви уведомявам, че срокът за подаване на заявки за участие в състезанието се удължава.

Подадените до 31 март 2021 г. заявки за участие в Националното състезание по химия и опазване на околната среда са приети и остават като такива. До 27 април 2021 г. учениците, които до този момент не са заявили желание за участие, могат да го направят. След този срок няма да се приемат нови заявки.

С оглед гореизложеното, моля до 17.30 часа на 28.04.2021 г. на електронен адрес: [email protected] директорите на училищата да изпратят:

  1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец, която да е: в несканиран вид; с попълнени всички клетки от таблиците в заявката; файлът-заявка да е именуван: NSHOOS_YYY.xls (YYY е името на училището). Например: NSHOOS_91 НЕГ.xls. В заявката да са посочени имената само на допълнително подалите ученици и отбори.
  2. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация, съдействие и възникнали въпроси: Кузман Кузманов – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Стара Загора, телефони: 0884 738 868 и 0879 833 260,  [email protected].

 

Приложение:

  1. Образец на заявка за състезанието – excel-файл.
  2. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД