Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за гимназиален етап“

Изх. № РУО1-9922/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-09578/ 21.03.2024 г. от РУО – Видин, в изпълнение на заповед № РД 09-2049/28.08.2023 г., изменена със заповед № РД 09-3142/13.10.2023 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2023/2024 година Ви уведомявам, че в периода 12-14.04.2024 г. в гр. Видин ще се проведе XXV Национално състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалните етапи“.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образоването – Видин, Община Видин и ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин. Състезанието се провежда съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката Регламент (https://web.mon.bg/bg/80). За участие в Националното състезание по химия и опазване на околната среда се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалните етапи на средната степен на образование. Всяко училище има възможност да участва с излъчен отбор от 6 ученици и допълнително до 8 ученици, които участват само в индивидуалното класиране. За участието си в състезанието ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация до директора на училището, в което се обучава за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място); снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Декларациите се предоставят на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин от ръководителите на учениците в деня на регистрацията – 12.04.2024 г. При липса на изрично съгласие, резултатите на ученика от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер. Фиктивният номер се генерира от училището, в което се обучава. Моля, фиктивните номера да бъдат образувани по следния начин: всеки фиктивен номер започва с буквите НСХООС – (Национално състезание по химия и опазване на околната среда); код на училището по НЕИСПУО; трицифрен код на ученика – последователни номера, генерирани от училището, като първият номер е 001 и т.н.; апример: НСХООС 1002019 001 (НСХООС – Национално състезание по химия и опазване на околната среда; 1002019 – код на училището по НЕИСПУО; 001 – код на ученика генериран от училището).

Директорът на училището предоставя информация (по образец) за генерираните фиктивни номера на участвалите ученици, чиито резултати не се обявяват, както и за учениците които не желаят да бъдат снимани. Фиктивните номера се поставят и върху декларациите за информираност и съгласие.

І. Основни акценти във връзка с логистиката:

 1. Резервациите за настаняване се осъществяват от ръководителите на участниците, чрез рецепцията на хотел „Ровно“, гр. Видин, ж.к. „Химик“, ул. „Цар Александър II“ № 70, в срок до 29.03.2024 г. След тази дата местата в хотела не се пазят.
 2. Настаняването в хотел „Ровно“, се извършва от 14:00 ч. до 17:30 ч. на 12.04.2024 г. Заплащането на нощувките се извършва при настаняването в хотела. Командировъчните разходи са за сметка на изпращащата страна. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени точните данни на изпращащата страна.
 3. Регистрацията на участниците в състезанието ще се извърши на 12 април 2024 г. до 17:30 часа в хотел „Ровно“. Ръководителите на отборите е необходимо да представят при регистрацията окончателен списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област, заверен с подпис на директора и печата на училището, както и списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане /по приложените образци/.

4.Официалното откриване на състезанието ще се състои в Драматичен Театър „Владимир Трендафилов“, гр. Видин,  ул. „Градинска“ №12 от 18:30 ч. на 12.04.2024 г.

 1. Веднага след официалното откриване на състезанието ще се състои техническа конференция с ръководителите.
 2. Официалната вечеря за учениците, ръководителите, националната комисия и организаторите ще се състои от 20:00 ч. в ресторант „Класик“, гр. Видин, ул. „Цар Александър II“, № 25. Заплащането е по време на регистрацията.
 3. Настаняването на участниците по работните им места в залите на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 101 е от 07:30 до 07:45 часа на 13.04.2024 г. Състезателната част е от 08:00 до 13:00 часа.
 4. За организиране на свободното време на учениците и техните ръководители, Община Видин и училището домакин осигуряват възможност за посещение на сградите на Регионален исторически музей – Видин /Крепостта „Баба Вида“, Музей „Кръстатата казарма“ и Епиграфски център – Видин/ и до Културен център „Жул Паскин“ на 13.04.24 г. /събота/ от 14:00 до 19:00 часа.
 5. Обявяване на резултатите и награждаване на победителите в състезанието ще се състои до 14:00 ч. на 14.04.2024 г. в Конферентната зала на хотел „Ровно“, гр. Видин.

ІІ. Основни акценти във връзка с организацията и провеждане на състезанието:

 1. Състезателната част ще се проведе в изпитни зали на ОУ „Иван Вазов“, град Видин.
 2. Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 3. По време на състезанието учениците могат да използват само предоставените им заедно със състезателните задачи помощни материали: периодична таблица, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик. На учениците се разрешава да ползват собствен непрограмируем калкулатор и химикалка, пишеща със син цвят.

За участие в състезанието, моля в срок до 28 март 2024 г. директорът на училището да изпрати на имейл [email protected]:

 1. Заявка за участие в състезанието по приложения образец:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците;
 • файлът-заявка да е наименуван: NSHOOS_YYY.xls (YYY е името на училището). Например: NSHOOS_NPMG.xls
 1. Списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите и снимане.

За допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на състезанието: Пролетка Цветкова – директор на ОУ „Иван Вазов“, гр. Видин, тел. 0879543131 и Иглика Филипова – старши експерт по ОСО в РУО – Видин, тел.0895771009.

В свободното време на участниците е предвидено безплатно посещение на историческите и културните забележителности на град Видин. Броят на желаещите да посетят обектите се уточнява в заявката.

*Забележка: Ако някоя група ще се настанява в непосочен в заявката хотел или няма да нощува, моля да го отбележи в заявката.

 

Приложения:

 1. Образец на заявка за състезанието.
 2. Образец на декларации за съгласие – за ученици до 16 г. и за навършили 16 г.
 3. Образец на списък на учениците, които не желаят публикуване на резултатите от състезанието и снимане.
 4. Предварителна програма за провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда.
 5. Оферта на хотел „Ровно“, гр. Видин.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г.

на министъра на образованието и науката)