Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-11320/08.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11232/08.04.2024 г. от РУО – Смолян, Ви уведомявам, че в периода 26-28.04. 2024 г. в град Девин ще се проведе Националното състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от VII до XII клас „Аз мога – тук и сега“. Могат да участват ученици, обучаващи се в дневна форма на обучение и изучаващи през учебната 2023/2024 година английски език, немски език, испански език и френски език. Състезанието се организира от Американския университет в България с подкрепата на РУО – Смолян.

Регламентът на състезанието, условията за участие и срокът за регистрация са публикувани на следния уебсайт: www.AZ-MOGA.bg

Моля да сведете информацията до учителите по чужд език в повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД