Национално състезание „Практични финанси“

Изх. № РУО1-7336/04.03.3031 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на организатора на Националното състезание „Практични финанси“ JA Bulgaria с вх. № РУО1-6892/01.03.21 г., Ви напомням, че е отворена регистрацията за участието на учениците от I-ви и II-ри гимназиален етап (VIII –XII клас), в Националното състезание „Практични финанси“ за учебната 2020/2021 г. На посочения линк: https://form.jotform.com/200574125565958 в срок до 10.03.2021 г., включително, учениците следва да регистрират своето участие в първия кръг на състезанието, като към електронния формуляр задължително прикачат попълнена и подписана Декларация за информираност и съгласие по образец (Приложение №2).

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-2998/30.10.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3263/16.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3313/18.11.2020 г., изменена със заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г., изменена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които да се проведат областните кръгове на националните състезания за учебната 2020/2021 г., допълнена със заповед № РД 01-71/04.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-82/09.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 01-85/12.02.2021 г. на началника на РУО – София-град и Регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Практични финанси“ за учебната 2020/2021 г., за първия кръг на състезанието всички регистрирани участници ще получат по имейл инструкции за решаване на онлайн тест, който трябва да бъде решен на 15 март 2021 г. Тестът съдържа 31 задачи, които следва да бъдат решени в рамките на 60 минути. Класираните индивидуални участници се включват във втория кръг на състезанието.

В изпълнение на т. 84 от Глава втора „Национални състезания“, Раздел II „Организиране и провеждане на националните състезания“ от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, утвърдени със заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката, със заповед № РД 01-847/06.11.2020 г. на началника на РУО – София-град за училище-координатор на Националното състезание „Практични финанси“ е определена Национална финансово-стопанска гимназия. Лицето за контакт от училището е Мая Гешева – директор, с имейл за връзка: [email protected], тел. 0885949172.

Съгласно регламента Националното състезание „Практични финанси” се провежда в два национални кръга. Първият кръг се провежда в онлайн среда и предполага възможност за индивидуално участие. Вторият кръг е присъствен и се реализира в гр. София и/или в онлайн формат при наличие на извънредни обстоятелства. Участието в него е екипно, като ученическите отбори се формират служебно.

Вторият кръг на състезанието се провежда под формата на финансов иновационен лагер в рамките на два дни – 10 и 11 април 2021г. Допускат се два варианта за провеждане на Втория кръг – присъствено в гр. София или в електронна среда.

При провеждане на Втория кръг в присъствен формат:

  • право на участие в него получават първите 40 ученици, които са постигнали най-висок брой точки от решаването на теста от Първия кръг;
  • oрганизаторът на Националното състезание – JA Bulgaria,осигурява на учениците настаняване за 1 нощувка (10 април 2020 г.). Разходите за транспорт до гр. София и обратно са за сметка на участниците, както и разходите за придвижване в рамките на гр. София. Мястото за провеждане на националния финал в присъствен формат е JA Startup Hambar, бул. Дондуков 54 Б, гр. София. Логистична информация се предоставя на всички участници по имейл, в оперативен порядък по електронна поща.

При провеждане на Втория кръг в електронен формат:

  • право на участие в него получават първите 80 ученици, които са постигнали най-висок брой точки от решаването на теста от Първия кръг;
  • ще бъде използвана платформата ZOOM, като JA Bulgaria осигурява нейното техническо обезпечаване.

Резултатите на учениците от първия и втория кръг на Националното състезание „Практични финанси” ще бъдат публикувани на сайта на НФСГ https://nfsg-sofia.net

Моля да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебния процес.

Напомням за необходимостта от стриктно спазване на противоепидемичните мерки при организирането и провеждането на състезанието.

 

Приложения:

  1. Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Практични финанси“ през учебната 2020/2021 г.
  2. Декларация за информираност и съгласие по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД