Начало на проект EduMed

От месец ноември 2020 година стартира проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 2020-1-BG01-KA201-079018 между РУО – София-град и Центъра за развитие на човешките ресурси, Номинирана Национална агенция за Република България на Европейската комисия (ЕК) по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз (ЕС), като финансираща институция.

Продължителността на проекта EduMed е 24 месеца с начало 01.11.2020 г. и крайна дата на проекта – 31.10.2022 г.

Основната цел на проекта EduMed е да консолидира в многоезична рамка основополагащите законовите норми на училищната медиация в Европа, конкретно, на страните, партньори по проекта, натрупаните практически знания и умения и добри практики, както и основните необходими качества и лични черти на образователните медиатори, както и да разработи програми за обучение по медиация и партньорска медиация, както и да събере добри и успешни практики в образователната медиация.

Подцелите на проекта са:

  • Да консолидира и приспособи законодателните изисквания за образователните медиатори в страните партньори.
  • Да се ​​повишат професионалните знания и умения на преподавателите чрез обучение за изграждане на умения за образователна медиация.
  • Да подобри социалното включване и активно участие на учениците в образователния процес чрез медиация между връстници.
  • Да консолидира различни работни практики от образователната медиация.
  • Да се ​​развие способността за комплексно решаване на проблеми и критично мислене на целевите групи.
  • Да повиши осведомеността относно образователните проблеми и премахване на органиченията в комуникацията чрез толерантност и правилна комуникация.
  • Да даде на педагогическите специалисти съвременни методи за подпомагане на учениците в решаването на сложни проблеми.