На вниманието на педагогическите специалисти – Указания за включване в Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх. № РУО1-2876/21.01.2021 г.

 

ДО ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ЧРЕЗ ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с множество въпроси от учители относно начина на възстановяване на средства за придобиване на професионално-квалификационни степени / ПКС / по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), Ви уведомявам за  дадените от министерство на образованието и науката указания:

  1. Педагогическите специалисти, които желаят да се възползват от възстановяване на разходите по придобиване на професионално-квалификационна степен, заявяват участието си в Дейност 2 на проекта като подават Заявление до директора на образователната институция, в която работят по трудов договор. Заявлението се подава непосредствено преди включване на педагогическия специалист в процедура за присъждане на професионално-квалификационна степен или в подготвителен курс за пета и четвърта ПКС (съгласно изискванията на Раздел VI на Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти).
  2. Неразделна част от заявлението се счита Декларацията за участие в дейността и Картата за участие. Педагогическите специалисти сами избират висшето училище, където да се включат в процедура.
  3. Подадените заявления, включително от директорите, се вписват в Регистър за подадени заявления за участие в Дейност 2 по проект КПРПС.
  4. За отчитане на техническото изпълнение на дейността педагогическият специалист представя на директора копие на издадения му документ за участие в подготвителен курс – Удостоверение и за включване в процедура за присъждане на ПКС – Свидетелство, придружени с копие на платежен документ за платена от него такса.
  5. Директорът, с придружително писмо до началника на РУО ежемесечно предоставя отчетните документи за възстановяване на разходите по дейността за присъждане на ПКС по проекта.
  6. Възстановяването на разходите се извършва в определен размер, съгласно заявената от педагогическия специалист процедура за присъждане на ПКС.
  7. Изплащането на средствата се извършва само по банков път по сметка, посочена от педагогическия специалист в подаденото от него заявление.
  8. В профила на всеки педагогически специалист в секция „Полезни документи“ са публикувани указания за изпълнение на Дейност 2 и заявление за участие.

В качеството Ви на директор следва да уведомите педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с гореизложените указания за сведение и изпълнение.

Допълнителна актуална информация за изпълнение на проекта може да намерите на адрес: https://teachers.mon.bg/News.aspx

Документи за включване в Дейност 2 са публикувани на адрес: https://ruo-sofia-grad.com/, рубрика „Национални проекти“, Раздел проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“- образци на документи по Дейност 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД