НВО в VII клас – служебни бележки

Изх. № РУО1-19350/12.06.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В  VII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждане на дейности, свързани с подготовката на НВО в VII клас през учебната 2023/2024 г. Ви уведомявам, че служебните бележки на учениците са достъпни в Единната електронна система за изпити и прием (ЕИСИП) и може да ги разпечатвате и раздавате на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ПЕТЯ ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-1610/31.05.2024 г. на началника на РУО – София-град/