НВО в X клас

Изх. № РУО1-6570/12.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО В X КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмo с вх. № РУО1-3524/ 10.02.2020 г., в отговор на доклад на РУО – София-град, в писмо на МОН с вх. № 6106/ 06.03.2020 г. се уточнява следното:

Извършването на видеонаблюдение в залите, в които ще се извършва НВО в X клас, няма задължителен характер.

Не се предвижда финансиране на училищата за закупуване на видеотехника.

Няма конкретни технически изисквания към софтуера и хардуера на видеооборудването в помещението, в което се записват, разкодират и отпечатват изпитните материали, при условие че се гарантира записващата камера да не визуализира самите изпитни материали.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД