НВО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Изх. № РУО1 – 15684/19.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО ПО ИТИДК В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2121/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дати на изпитите от националните външни оценявания и Графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване /НВО/ в X клас през учебната 2020/2021 г. и на заповед № РД 09-3569/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас по ИТИДК през учебната 2020/2021 г. следва:

– да определите със своя заповед училищен координатор (учител по информационни технологии или ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ ) за провеждане на онлайн оценяването в училището и в срок до 28 май 2021 г. да я изпратите сканирана на e-mаil: [email protected].

– в срок до 7 юни 2021 г. да определите със своя заповед квестори за провеждане на онлайн оценяването на дигиталните компетентности  и да ги разпределите по изпитни зали;

– да уведомите писмено доставчиците на интернет за очаквания трафик в дните, в които се провежда оценяването, с цел осигуряване на непрекъсваем достъп;

– да утвърдите график за провеждане на изпитната сесия /оценяването се организира в изпитни сесии в рамките на два учебни часа, които включват заемане на местата пред компютрите, влизане в системата и 90 минути оценяване/, като създадете организация да не се нарушава учебния процес за останалите учебни предмети /училищата, които имат възможност да организират изпитните си сесии във втора смяна, тъй като по-голям брой от училищата се обучават в първа смяна и там графикът силно се натоварва/, като е възможно да бъдете помолени да промените началото на изпитната сесия, за да се гарантира равномерно разпределение на сесиите за всички училища в София-град;

– да утвърдите списъците на учениците, които ще участват във всяка изпитна сесия, съгласно утвърдения от Вас график /разпределението на учениците по зали следва да осигури на всеки ученик самостоятелно компютърно работно място с надеждна връзка с интернет, при спазване на всички противоепидемични мерки; да е осигурен компютър, предварително почистен от вируси и с преинсталиран браузер, където е необходимо; на десктопа на всеки компютър трябва да има създадена икона, чрез която учениците да влизат направо на страницата за националното онлайн оценяване/.

В срок до 20.05.2021 г. моля да попълните и информацията, изискваща се в приложения линк: https://forms.office.com/r/9StUAb1u6N.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Нели Георгиева – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на телефон 0886004695 или на имейл: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД